Викладацький склад

Климончук Василь Йосифович

доктор політичних наук,

професор

 

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїКонтакти

Посада: завідувач кафедри політології

Науковий ступінь: доктор політичних наук

Вчене звання: професор кафедри політології

Почесні звання: член-кореспондент Академії політичних наук України

Освіта: В 1990 році закінчив Івано-Франківський державний педагогічний інститут імені Василя Стефаника за спеціальністю історія і педагогіка.

Кандидатська дисертація на тему: «Політичні та громадянські цінності: особливості становлення та функціонування (історико-методологічний аналіз)» за спеціальністю 23.00.01- теорія та історія політичної науки, у спеціалізованій вченій раді Д.35.051.17 Львівського національного університету імені Івана Франка у 2004 році.

Докторська дисертація на тему: «Історичні форми політичних свобод: антропологічний та інституційний виміри (теоретико-методологічний аналіз)» за спеціальністю 23.00.01- теорія та історія політичної науки, у спеціалізованій вченій раді Д.35.051.17 Львівського національного університету імені Івана Франка у 2013 році.

Професійна діяльність: В 1990 році закінчив історичний факультет Івано-Франківського педагогічного інституту імені Василя Стефаника за спеціальністю історія і педагогіка. Працював в системі освіти на різних посадах. З 1993 по 2000 рр. – директор ЗОШ №24 міста Івано-Франківська. З 2000 по 2004 рр. – заступник голови Івано-Франківського Обласного комітету профспілки працівників освіти і науки України.

У 2002 році закінчив юридичний факультет Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. В 2004 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Політичні та громадянські цінності: особливості становлення та функціонування (історико-методологічний аналіз)» та здобув наукову ступінь кандидата політичних наук.

У 2004 році обраний на посаду доцента кафедри політології, Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

В 2013 році захистив докторську дисертацію на тему: «Історичні форми політичних свобод: антропологічний та інституційний виміри (теоретико-методологічний аналіз)» за спеціальністю 23.00.01- теорія та історія політичної науки, у спеціалізованій вченій раді Д.35.051.17 Львівського національного університету імені Івана Франка та здобув наукову ступінь доктора політичних наук. У 2015 та 2020 роках обирався на посаду завідувача кафедри Політології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

На даний момент працює на посаді завідувача кафедри Політології Факультету історії, політології і міжнародних відносин Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Автор понад 130 наукових публікацій, з них 62 у фахових виданнях, 2-х монографій, співавтор 5-х монографій, 3-х навчальних посібників.

Стажування: Львівський національний університет імені Івана Франка, кафедра Історії та теорії політичної науки, 2010 рік. ДВНЗ «Ужгородський національний університет», кафедра Політології та державного управління, 2018 рік.

Наукові інтереси: проблеми становлення громадянського суспільства в сучасній Україні, політичні та громадянські свободи, міжнародні відносини та міжнародні організації, прикладна політологія, сучасні проблеми міжетнічних та міжцивілізаційних взаємин.

Забезпечує викладання таких курсів:

Вступ до спеціальності, політичні цінності, сучасні проблеми міжетнічних та міжцивілізаційних взаємин у теоретичному і практичному вимірах, розвиток партійних систем у країнах Центрально-Східної Європи.

 

Основні публікації:

Монографії:

Климончук В.Й. Політичні свободи в українському націогенезі: монографія / В.Й. Климончук. – Львів: ПАІС, 2011. – 2011. – 480 с.

Денисенко В.М., Климончук В.Й., Привалов Ю.О. Аксіологія динаміки політичних процесів: монографія. – Львів: Простір-М, 2005. – 245 с. (у співавт.)

Денисенко В.М., Климончук В.Й., Привалов Ю.О. Дискурс свободи: утопія та реальність вибору: монографія – Львів: Астролябія, 2007. – 212 с. (у співавт.)

Політична система України: проблеми становлення і розвитку: монографія / За ред. В.І. Кафарського – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 456 с. (у співавт.)

Климончук В. Й. Свобода як цивілізаційний принцип. Книга 2. Історичні форми політичних свобод: антропологічний та інституційний виміри: колективна монографія /[В.М. Денисенко, В.Й. Климончук, Ю.О. Привалов]. – Київ-Львів: Простір-М, 2017. – 492 с.

Навчальні посібники:

Політична ідеологія та політичні партії: Навч. посіб. – Івано-Франківськ: Горицвіт, 2006. – 112 с. (у співавт.)

Евроатлантическая интеграция Украины и международные отношения: учебное пособие. – Донецк: Донецки йнациональный университет, 2008. – 240 с. (у співавт.)

Євроатлантична інтеграція України: проблеми і перспективи. Навчальний посібник Євроатлантична інтеграція України. Навчальний посібник для учнів загальноосвітніх шкіл.– Івано-Франківськ: Видавець В.Дяків, 2010. – 96 с. (у співавт.)

Євроатлантична інтеграція України: проблеми і перспективи. Навчальний посібник Євроатлантична інтеграція України для студентів вищих навчальних закладів. – Івано-Франківськ: Видавець В.Дяків, 2010. – 110 с. (у співавт.)

Публікації у фахових виданнях:

Климончук В.Й. Антропологічна форма здійснення політичних свобод / В. Климончук // Актуальні проблеми політики: Збірник наукових праць. Вип. 54. – Одеса: Фенікс, 2015. – С. 249–255.

Климончук В.Й. Взаємодія антропологічної та інституційної форм політичних свобод у парадигмі українського націогенезу // Політологічний вісник. Зб. Наукових праць Київського національного університету ім. Т.Шевченка. – К., 2015. – Вип. 77. – С. 321–330.

Климончук В.Й. Дискурс політичних свобод у сучасній вітчизняній політичній науці / В. Климончук // Гілея: Історичні науки. Філософські науки. Політичні науки. Зб. наук. праць. – К: ВІР УАН, – 2015. – Вип. 93 (№4). – С. 341 –349.

Климончук В.Й. Політичні свободи в умовах глобалізації: дилеми сучасної України / В. Климончук // Панорама політоло-гічних студій: науковий вісник Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне: РДГУ, 2015. – Вип. 13. – С. 76–87.

Климончук В.Й. Політичні свободи: суть, форми та способи наукового визначення у сучасній вітчизняній політичній науці / «Перспективи». Соціально-політичний журнал : філософія, політологія, соціологія / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – О.: , 2016. – №2. – С. 66–72.

Климончук В.Й. Ціннісний вимір електоральних процесів у Галичині (на прикладі Івано-Франківської області) // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. – Київ, 2017. – № 1 (87). – С. 151–163.

Климончук В.Й. Цінності як проблема політики: стан наукового дослідження та впливу на політичну діяльність // Прикарпатський вісник НТШ. Думка. – Івано-Франківськ, 2017. – № 5-6 (41-42). – С. 33–41.

Климончук В.Й. Ідея політичних цінностей в класичних теоріях представників Української політичної думки // Вісник Львівського університету. Філософсько-політологічні студії. – 2018. Збірник наукових праць. – Вип. №14.- С. 224-229.

Климончук В.Й. Цінності громадянського суспільства: особливості процесу формування у системі громадянських відносин // Прикарпатський вісник НТШ. Думка. – 2018. – Вип. 5(49). – C. 62-71.

Климончук В.Й. Електоральні процеси України в регіональному вимірі: на прикладі Івано-Франківської області // «Гілея:науковий вісник». Збірник наукових праць. – К.. 2019. Випуск 149 (№10). – С. 25-31.

Климончук В.Й. Передумови та інституціоналізація взаємовідносин влади і опозиції в країнах Центрально-Східної Європи (на прикладі країн Вишеградської групи) : досвід для України. Політичне життя / Донецький національний університет імені Василя Стуса. Вінниця: В-во ДонНУ ім. Василя Стуса, 2020.№2. С.12-18.

Публікації в закордонних виданнях:

Wasul Klymonczuk.Ukraina w poszukiwaniu wolności – od Rewolucji Godności do wyborów parlamentarnych w 2014 roku / Wschód Europy. Studia humanistyczno-społeczne. Ukraina: rewolucja, wybory, konflikt. – №1 (2). / 2016.

Wasyl Klymonczuk. Wspolpraca Ukrainy i Rzeczypospolitej Polskij na rzecz uregulowania konfliktu rosyjskoukrainskiego // Sprawy Miedzynarodowe. Tom LXXI, 2018. – Tom LXXI. № 1.- С.139 – 151.

кафедра політології

вул. Шевченка, 57, ауд. 711

м. Івано-Франківськ 76018

тел. +380342596146

e-mail: vasyl.klymonchuk@pnu.edu.ua

kpol@pu.if.ua

https://scholar.google.com.ua/scholar?hl=uk&as_sdt=0%2C5&q=

 

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Монолатій Іван Сергійович

доктор політичних наук,

професор

Персональна інформаціяОсновні публікаціїКонтакти

Посада: професор кафедри політології

Науковий ступінь: доктор політичних наук

Вчене звання: професор

Освіта: вища, повна.

Професійна діяльність: з 2002 р. працює на кафедрі політології Факультету історії, політології і міжнародних відносин Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Дійсний член Наукового товариства імені Шевченка; академік Академії наук вищої школи України; член Польського товариства політичних наук.

Експерт МОН України і Національного фонду досліджень України.

Стажування: Рівненський державний гуманітарний університет, 2016 р.

Наукові інтереси: етнополітологія, етнодержавознавство, політика і література, міжетнічний інтеракціонізм, теорії випадковостей.

Забезпечує викладання таких курсів:

 Теорія політичних партій і партійних систем, меншини в сфері публічних відносин, політика і література, етнонаціональні проблеми сучасного світу, соціологія політичних партій,

сучасні проблеми міжетнічних та міжцивілізаційних взаємин у теоретичному і практичному вимірах, розвиток партійних систем у країнах Центрально-Східної Європи.

Основні публікації:

 Особливості міжетнічних взаємин в західноукраїнському регіону в Модерну добу. Івано-Франківськ, 2007.

 Жити і давати жити іншим. Німецький дискурс західноукраїнської етнополітичної сфери. Івано-Франківськ, 2008.

 Разом, але майже окремо. Взаємодія етнополітичних акторів на західноукраїнських землях у 1867-1924 рр. Івано-Франківськ, 2010.

 Міжгрупові інтеракції в етнополітичному дискурсі: проблеми теорії та методології. Івано-Франківськ, 2011.

 Інші свої. Політична участь етнічних акторів пізньогабсбурзьких Галичини і Буковини. Івано-Франківськ, 2012.

 Діри пам’яті. Як пам’ятаючи, місто забуває. Івано-Франківськ, 2017.

 Від Донецька до Перемишля. Як сучасна література «пам’ятає» українські міста. Івано-Франківськ, 2019.

 Сила ЗУНР: вибрані питання потенціалу, безпеки і дипломатії держави. Івано-Франківськ, 2020.

 Переможене горе. Мнемонічні фігури (без)державної літератури. Івано-Франківськ, 2020.

 Зоосад революції. Західноукраїнська державність 1918-1923 рр. і теорія випадковостей ХХ – початку ХХІ ст.

Viribus Unitis? Dylematy (współ)itnenia narodów Galicji Habsburskiej. Lublin, 2013.

Metropolia versus Peripheria. Studia nad etno- i geopolityką dawnych Kresów Wschodnich I Rzeczypospolitej na przełomie XІХ і ХХ wieku. Piotrków Trybunalski, 2015.

W Europie, obok Europy, dzięki Europie. Dylematy historii, polityki i bezpieczeństwa Ukrainy. Płock, 2020.

https://publons.com/researcher/3277302/iwan-monolatij/

https://www.researchgate.net/profile/Ivan_Monolatii

https://orcid.org/0000-0002-8963-774X

https://scholar.google.com.ua/citations?user=15x_-yIAAAAJ&hl=uk

http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0005241

http://www.nbuviap.gov.ua/bpnu/index.php?familie=%CC%EE%ED%EE%EB%E0%F2%B3%E9&ustanova=0&gorod=0&vidomstvo=%C2%F1%B3&napryam=0&napryam_google=0

кафедра політології

вул. Шевченка, 57, ауд. 711

м. Івано-Франківськ 76018

тел. +380342596146

e-mail:ivan.monolatii@pnu.edu.ua

kpol@pu.if.ua

https://scholar.google.com.ua/scholar?hl=uk&as_sdt=0%2C5&q=

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Москалюк МихайлоФедорович

кандидат політичних наук,

доцент

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїКонтакти

Посада: доцент кафедри політології

Науковий ступінь: кандидат політичних наук

Вчене звання: доцент кафедри політології

Освіта: Вища, 1981-1986 рр.-Івано-Франківський державний педагогічний інститут імені Василя Стефаника, спеціальність «Історія і педагогіка», кваліфікація – вчитель історії і суспільствознавства, методист виховної роботи ; 1993-1996 рр. аспірантура Прикарпатського університету, 1999 р.-захист дисертації в Інституті політичних і етнонаціональних досліджень.

Професійна діяльність:1986-1993 рр.-вчитель історії і суспільствознавства Шевченківської СШ Васильківського р-ну Дніпропетровської обл.

1996-1998 рр.-вчитель історії Вечірної школи №1 м. Івано-Франківська

1998 р.-асистент кафедри всесвітньої історії Прикарпатського університету,

1999-2000 р. асистент кафедри філософії і політології Прикарпатського у-ту,

2002 р.-2021 рр. доцент кафедри політології

2002-2005 рр. завідувач кафедри політології

2002-2016 рр. заступник директора Інституту історії, політології і міжнародних відносин.

Стажування:

Львівський національний університет імені І. Франка, кафедра теорії та історії політичної науки. Тема « Оновлення фахових знань, умінь і навичок, формування нових професійних компетенцій і компетентностей» 01.11.-02.12.2016р.

Наукові інтереси:

інститут президентства в сучасних політичних системах, становлення та функціонування президентури в Україні, політичні партії та партійна система України: історична ретроспектива та сучасний стан, компаративізм в політичних дослідженнях.

Забезпечує викладання таких курсів:

Загальна теорія політики, порівняльна політологія, інститут глави держави, політологія.

Політична система України: проблеми становлення і розвитку: монографія / За ред. В.І. Кафарського – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 456 с. (у співавт.)

The institutional dimension of European integration policy of Ukraine (For example, the presidency) Newsletter of Precarpathian University. Political science / Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. – Ivano-Frankivsk: Play, Іssue 11. – 2017. – 156 р. – ISSN 2312-1815.  P. 129-133

Інститут президентства в Україні та Чеській Республіці: порівняльний аналіз // Політичне життя. – 2017. – №4. – С. 36 – 42.

Український євромайдан. Прикарпатський вимір / за ред. М. Кугутяка.-Івано-Франківськ: Манускрипт, 2016.-702 с (у співавт.)

Президентство в Україні: проблеми інституційного становлення, розвитку та функціонування // Прикарпатський вісник Наукового товариства ім. Шевченка. Думка. – 2017. – №5-6 (41-42). – С. 79–89.

Український християнсько-суспільний рух у Галичині: ідеологія, інституалізація, діяльність (кін. ХІХ-30-ті рр.. ХХ ст.): монографія. – Івано-Франківськ, 2018. – 206 с.

Інститут президентства в сучасних політичних системах: конституційно-правові, статусно-рольові та владно-функціональні характеристики // Прикарпатський вісник Наукового товариства ім. Шевченка. Думка. – 2018. – №5 (49). – С. 72–84.

Інститут президентства України в контексті політичних криз 2004 та 2013–2014 рр.: фактори впливу і трансформації // Прикарпатський вісник Наукового товариства ім. Шевченка. Думка. – 2018. – №6 (50). – С. 112–123

Неформальні практики у функціонуванні інституту президентства України (1991 – 2014 рр.). Вісник Прикарпатського університету. Політологія / Прикарпатський національнийуніверситет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ: Плай, Вип.13. 2019. С.119-128

кафедра політології

вул. Шевченка, 57, ауд. 711

м. Івано-Франківськ 76018

тел. +380679079456

e-mail: moskaljuk62@ukr.net

https://scholar.google.com.ua/scholar?hl=uk&as_sdt=0%2C5&q=

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Доцяк Ігор Іванович

кандидат політичних наук,

доцент

 

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїКонтакти

ТЕКСТ

ТЕКСТ

E-mail: mail@pnu.edu.ua

Тел: 00-00-00

https://scholar.google.com.ua/scholar?hl=uk&as_sdt=0%2C5&q=

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Ломака Іванна Іванівна

кандидат політичних наук,

доцент

 

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїКонтакти

Посада: доцент кафедри політології

Науковий ступінь: кандидат політичних наук

Вчене звання: доцент кафедри політології

Освіта:

1992 – 1996 рр – навчання в Білоцерківському педагогічному училищі за спеціальністю «Викладання в початкових класах». Диплом молодшого спеціаліста, кваліфікація «Вчитель початкових класів».

1996 – 2002 рр – навчання в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова за спеціальністю «Історія». Диплом спеціаліста, кваліфікація «Вчитель всесвітньої історії та історії України».

2003 – 2006 рр. – здобувач кафедри політології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

2007 р. – захистила кандидатську дисертацію на тему “Політологічний аналіз інтеграційної ролі релігії в умовах модернізації українського суспільства” (спеціальність 23.00.02 – політичні інститути та процеси) в спеціалізованій вчені раді Львівського національного університету імені Івана Франка (науковий керівник – доктор філософських наук, професор Рибачук М. Ф.).

Професійна діяльність:

1996 р. – вчитель історії Білоцерківської ЗОШ № 5.

1997–2007 рр. – вчитель історії Космацької загально – освітньої школи І – ІІ ст.

2007 р. викладач кафедри політології Інституту історії і політології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

2008 р.доцент кафедри політології Інституту історії і політології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Стажування:

2017 р. – на кафедрі політичних наук в Рівненському державному гуманітарному університеті в період з 01 березня по 15 квітня 2017 р. Тема стажування: «Актуальні проблеми теоретичної та прикладної політології».

Наукові інтереси:

Актуальні проблеми теоретичної та прикладної політології, проблеми інтеграційної та дезінтеграційної ролі релігії в умовах поліконфесійності українського суспільства, політичні ідеології, політичне маніпулювання, методика викладання соціально   – політичних дисциплін.

Забезпечує викладання таких курсів:

загальна політологія, політичні ідеології, політичне маніпулювання, методика викладання соціально – політичних дисциплін, методика викладання політології у вищій школі.

Ломака І. І. Теоретико-методологічні аспекти політичної трансформації та модернізації в сучасній Україні / І. І. Ломака // Вісник Прикарпатського університету. Політологія. Вип. 6-7.- Івано-Франківськ.- 2013.-С. 43-49.

Ломака І. Международные акторы в процессе информационно-комуникативного воздействия / І. Ломака // Świat. Polityka. Człowiek. Odkrywanie. Numer 4-5, Maj 2013. – Warszawa: Wyższa Szkoła Stosunków. Międzynarodowych i Amerykanistyki, 2013. – S. 144-150.

Ломака І. І. Релігія як інститут модернізації суспільства: аналіз політичних теорій/ І. І. Ломака // Прикарпатський вісник НТШ Думка : вісник наукового товариства ім. Шевченка, Івано – Франківський осередок. – Івано- Франківськ: 2013. – Вип. 3(23) – С. 100-111.

Ломака І. І. Між інтеграцією і модернізацією. (Політологічний аналіз інтеграційної ролі релігії в умовах модернізації українського суспільства). – Лілея – НВ Івано-Франківськ, 2009.- 196с.

Ломака І. І. Регіональні особливості поліконфесійності в Україні / І. Ломака // Матеріали Всеукраїської науково-практичної конференції «Регіональна політика в контексті європейської інтеграції України».- Івано-Франківськ -2014.- С. 127-130.

Ломака І. І. Трансформація української національної ідеї: вплив релігії та церкви / Іванна Іванівна Ломака // Прикарпатський вісник НТШ. Думка / ред. І. С. Монолатій. – Вип. 3 (31). – Івано-Франківськ, 2015. – С.28-36.

Ломака І. І. Проблеми пам’яті та європейської ідентичності в творчій спадщині св. Івана Павла II./ Іванна Іванівна Ломака // Прикарпатський вісник НТШ. Думка / ред. І. С. Монолатій. – Вип. 3 (25). – Івано-Франківськ, 2016. – С.281 – 291.\

Ломака І. І. Моделі та теорії політичної трасформації: теоретико – методологічні аспекти/ Іванна Іванівна Ломака // Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича «Розвиток політичної науки: європейські практики та національні перспективи». Матеріали VI міжнародної наукової конференції – Чернівці, 2016. – С. 28 – 33.

Ломака І. І. Основні системи організації місцевої влади: світовий досвід та українські реалії./ Іванна Іванівна Ломака // 25 years of polish self – governance. Self – government in central and eastern Europe vs. the model of local self – government for Ukraine– Chelm, 2016. – С.297- 305.

Ломака І. І. Децентралізація освіти в Україні. Європейський досвід та українські реалії./ Іванна Іванівна Ломака // Samorzad terytorialny Polski wsschodniej wobec wyzwan rozwoju regionalnego. Polskie doswiadczenia I wnioski dla Ukrainy – Chelm, 2017. – С.205- 214.

Ломака І. І. Політична трансформація: моделі та теоретичне осмислення// Іванна Іванівна Ломака // ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» «Політичні процеси сучасності: глобальний та регіональний виміри». Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції – Івано – Франківськ, 2017. – С. 39 – 42.

Методичні видання:

Ломака І. І. Політична доктрина лібералізму.Плани семінарських занять та методичні матеріали для студентів спеціальності 6.040300- «Політологія» Франківськ – 2008.- 47 с.

Ломака І. І. Бюрократія і політика. Методичний посібник спеціального курсу « Бюрократія в системі влади» для студентів спеціальності 6.040300- «Політологія». – Івано –Франківськ – 2010.- 68 с.

Ломака І. І. Політологія. Методичний посібник для неполітологічних спеціальностей . – Івано –Франківськ – 2010.- 92 с.

Ломака І І. Програма та методичні рекомендації з організації виробничої педагогічної практики.

Навчально –методичне забезпечення для студентів Факультету історії, політології і міжнародних відносин. – Івано –Франківськ – 2016.- 28с.

Ломака І. І. Методика викладання соціально – політичних дисциплін. Навчально –методичний посібник для студентів Факультету історії, політології і міжнародних відносин. – Івано –Франківськ – 2016.- 48с.

Ломака І. І. Політичні ідеології. Навчально –методичний посібник для студентів Факультету історії, політології і міжнародних відносин. – Івано –Франківськ – 2018.- 36с.

кафедра політології

вул. Шевченка, 57, ауд. 711

м. Івано-Франківськ 76018

тел. +380342596146

e-mail: ivanna.lomaka@pnu.edu.ua

kpol@pu.if.ua

https://scholar.google.com.ua/scholar?hl=uk&as_sdt=0%2C5&q=

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Липчук Оксана Іванівна

кандидат політичних наук,

доцент

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїКонтакти

Посада: доцент кафедри політології

Науковий ступінь: кандидат політичних наук

Вчене звання: доцент кафедри політології

Освіта:

2000-2005 рр. – навчання в Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» за спеціальністю «Правознавство». Диплом магістра, кваліфікація – юрист, викладач права.

2005-2008 рр. – навчання в аспірантурі за спеціальністю 23.00.02 – «Політичні інститути та процеси» Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

2009 р. – захистила дисертацію на тему «Інституційні засади реалізації прав етнонаціональних меншин в Україні» в спеціалізованій вчені раді Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (науковий керівник – доктор історичних наук, професор В.В.Марчук).

Професійна діяльність:

2008 р.викладач кафедри політології Інституту історії і політології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

2016 р. доцент кафедри політології Факультету історії, політології і міжнародних відносин Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Стажування:

2014 р. – на кафедрі політології Українсько-Арабського інституту міжнародних відносин та лінгвістики імені Аверроеса ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія персоналом» у період 03 листопада 2014 р. по 03 грудня 2014 р. (звіт про стажування)

2019 р. – на кафедрі суспільних дисциплін та соціальної роботи ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія персоналом» у період з 21 жовтня 2019р. по 19 грудня 2019 р. Тема стажування : Захист національної безпеки України та її громадян на шляху до євроінтеграції.

Наукові інтереси:

проблеми теорії та практики державного управління і місцевого самоврядування; етнополітики; основних прав людини та громадянна.

Забезпечує викладання таких курсів:

політологія, державне управління та місцеве самоврядування, політика та права людини, кратологія.

Основні публікації:

Липчук О.І. Сучасний стан національно-культурної автономії в Україні та перспективи розвитку її політико-правових засад / О.І. Липчук // Гілея (науковий вісник): Збірник наукових праць [гол. ред. В.М. Вашкевич]. – К., 2015. – Вип. 100. – С. 277-281.

Липчук О.І. Місце і роль територіальної громади в системі місцевого самоврядування / О.І. Липчук // Гілея (науковий вісник): Збірник наукових праць [гол. ред. В.М. Вашкевич]. – К., 2015. – Вип. 101. – С. 445-447.

Липчук О.І. Територіальна громада як суб’єкт місцевого самоврядування / О.І. Липчук // Прикарпатський вісник НТШ. Думка / ред. І. С. Монолатій. – Вип. 3 (31). – Івано-Франківськ, 2015. – С. 152-158

Липчук О.І. Політичні права та свободи людини та громадянина – сучасний стан та проблеми реалізації в Україні / О.І. Липчук // Прикарпатський вісник НТШ. Думка / ред. І. С. Монолатій. – Вип. 3 (25). – Івано-Франківськ, 2016. – С. 270-281.

Липчук О. Особливості функціонування територіальної громади України в аспекті децентралізації влади / О.І. Липчук // 25 Lat polskiej samorządności / Samorąd terytorialny Europy Środkowo-Wschodniej a model samorządu terytorialnego dla Ukrainy / za red.Ivona Lasek-surowiec, 2016 – С. 323-329.

Липчук О.І. Реформа місцевого самоврядування в Україні: перспективи використання досвіду Польщі / Оксана Іванівна Липчук // Samorzad terytorialny Polski wsschodniej wobec wyzwan rozwoju regionalnego. Polskie doswiadczenia I wnioski dla Ukrainy – Chełm, 2017 – 224-231 s.

Липчук О.І. Українсько-російські взаємини в умовах цивілізаційного протистояння// Оксана Іванівна Липчук // ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» «Політичні процеси сучасності: глобальний та регіональний виміри». Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції – Івано – Франківськ, 2017. – С. 266-270.

Липчук О.І, Ломака І.І. Роль релігії та церкви в соціально політичному житті демократичного суспільства / О.І. Липчук, І.І. Ломака // Прикарпатський вісник НТШ. Думка / ред. І. С. Монолатій. – Вип. 5 (49). – Івано-Франківськ, 2018. – С. 125-135.

Липчук О.І. Війна як засіб вирішення конфлікту в сучасних умовах // ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Політичні процеси сучасності: глобальний та регіональний виміри» м. Івано-Франківськ 23-24 травня 2019р.

Методичні видання

Липчук О.І. Навчально-методичний посібник з курсу «Політологія» для студентів денної форми навчання. Інститут історії, політології і міжнародних відносин Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2015. – 64 с.

Липчук О.І. Методичні вказівки з курсу «Державне управління та місцеве самоврядування» для студентів денної форми навчання. Інститут історії, політології і міжнародних відносин Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2015. – 48 с.

Липчук О.І. Методичні вказівки з курсу «Політика і права людини» для студентів денної форми навчання. Інститут історії, політології і міжнародних відносин Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2015. – 28 с.

кафедра політології

вул. Шевченка, 57, ауд. 711

м. Івано-Франківськ 76018

тел. +380342596146

e-mail: oksana.lypchuk@pnu.edu.ua

kpol@pu.if.ua

https://scholar.google.com.ua/scholar?hl=uk&as_sdt=0%2C5&q=

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника