Викладацький склад

Климончук Василь Йосифович

доктор політичних наук,

професор

 

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїКонтакти

Посада: завідувач кафедри політології

Науковий ступінь: доктор політичних наук

Вчене звання: професор кафедри політології

Почесні звання: член-кореспондент Академії політичних наук України

Освіта: В 1990 році закінчив Івано-Франківський державний педагогічний інститут імені Василя Стефаника за спеціальністю історія і педагогіка.

Кандидатська дисертація на тему: «Політичні та громадянські цінності: особливості становлення та функціонування (історико-методологічний аналіз)» за спеціальністю 23.00.01- теорія та історія політичної науки, у спеціалізованій вченій раді Д.35.051.17 Львівського національного університету імені Івана Франка у 2004 році.

Докторська дисертація на тему: «Історичні форми політичних свобод: антропологічний та інституційний виміри (теоретико-методологічний аналіз)» за спеціальністю 23.00.01- теорія та історія політичної науки, у спеціалізованій вченій раді Д.35.051.17 Львівського національного університету імені Івана Франка у 2013 році.

Професійна діяльність: В 1990 році закінчив історичний факультет Івано-Франківського педагогічного інституту імені Василя Стефаника за спеціальністю історія і педагогіка. Працював в системі освіти на різних посадах. З 1993 по 2000 рр. – директор ЗОШ №24 міста Івано-Франківська. З 2000 по 2004 рр. – заступник голови Івано-Франківського Обласного комітету профспілки працівників освіти і науки України.

У 2002 році закінчив юридичний факультет Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. В 2004 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Політичні та громадянські цінності: особливості становлення та функціонування (історико-методологічний аналіз)» та здобув наукову ступінь кандидата політичних наук.

У 2004 році обраний на посаду доцента кафедри політології, Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

В 2013 році захистив докторську дисертацію на тему: «Історичні форми політичних свобод: антропологічний та інституційний виміри (теоретико-методологічний аналіз)» за спеціальністю 23.00.01- теорія та історія політичної науки, у спеціалізованій вченій раді Д.35.051.17 Львівського національного університету імені Івана Франка та здобув наукову ступінь доктора політичних наук. У 2015 та 2020 роках обирався на посаду завідувача кафедри Політології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

На даний момент працює на посаді завідувача кафедри Політології Факультету історії, політології і міжнародних відносин Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Автор понад 130 наукових публікацій, з них 62 у фахових виданнях, 2-х монографій, співавтор 5-х монографій, 3-х навчальних посібників.

Стажування: Львівський національний університет імені Івана Франка, кафедра Історії та теорії політичної науки, 2010 рік. ДВНЗ «Ужгородський національний університет», кафедра Політології та державного управління, 2018 рік.

Наукові інтереси: проблеми становлення громадянського суспільства в сучасній Україні, політичні та громадянські свободи, міжнародні відносини та міжнародні організації, прикладна політологія, сучасні проблеми міжетнічних та міжцивілізаційних взаємин.

Забезпечує викладання таких курсів:

Вступ до спеціальності, політичні цінності, сучасні проблеми міжетнічних та міжцивілізаційних взаємин у теоретичному і практичному вимірах, розвиток партійних систем у країнах Центрально-Східної Європи.

 

Основні публікації:

Монографії:

Климончук В.Й. Політичні свободи в українському націогенезі: монографія / В.Й. Климончук. – Львів: ПАІС, 2011. – 2011. – 480 с.

Денисенко В.М., Климончук В.Й., Привалов Ю.О. Аксіологія динаміки політичних процесів: монографія. – Львів: Простір-М, 2005. – 245 с. (у співавт.)

Денисенко В.М., Климончук В.Й., Привалов Ю.О. Дискурс свободи: утопія та реальність вибору: монографія – Львів: Астролябія, 2007. – 212 с. (у співавт.)

Політична система України: проблеми становлення і розвитку: монографія / За ред. В.І. Кафарського – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 456 с. (у співавт.)

Климончук В. Й. Свобода як цивілізаційний принцип. Книга 2. Історичні форми політичних свобод: антропологічний та інституційний виміри: колективна монографія /[В.М. Денисенко, В.Й. Климончук, Ю.О. Привалов]. – Київ-Львів: Простір-М, 2017. – 492 с.

Навчальні посібники:

Політична ідеологія та політичні партії: Навч. посіб. – Івано-Франківськ: Горицвіт, 2006. – 112 с. (у співавт.)

Евроатлантическая интеграция Украины и международные отношения: учебное пособие. – Донецк: Донецки йнациональный университет, 2008. – 240 с. (у співавт.)

Євроатлантична інтеграція України: проблеми і перспективи. Навчальний посібник Євроатлантична інтеграція України. Навчальний посібник для учнів загальноосвітніх шкіл.– Івано-Франківськ: Видавець В.Дяків, 2010. – 96 с. (у співавт.)

Євроатлантична інтеграція України: проблеми і перспективи. Навчальний посібник Євроатлантична інтеграція України для студентів вищих навчальних закладів. – Івано-Франківськ: Видавець В.Дяків, 2010. – 110 с. (у співавт.)

Публікації у фахових виданнях:

Климончук В.Й. Антропологічна форма здійснення політичних свобод / В. Климончук // Актуальні проблеми політики: Збірник наукових праць. Вип. 54. – Одеса: Фенікс, 2015. – С. 249–255.

Климончук В.Й. Взаємодія антропологічної та інституційної форм політичних свобод у парадигмі українського націогенезу // Політологічний вісник. Зб. Наукових праць Київського національного університету ім. Т.Шевченка. – К., 2015. – Вип. 77. – С. 321–330.

Климончук В.Й. Дискурс політичних свобод у сучасній вітчизняній політичній науці / В. Климончук // Гілея: Історичні науки. Філософські науки. Політичні науки. Зб. наук. праць. – К: ВІР УАН, – 2015. – Вип. 93 (№4). – С. 341 –349.

Климончук В.Й. Політичні свободи в умовах глобалізації: дилеми сучасної України / В. Климончук // Панорама політоло-гічних студій: науковий вісник Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне: РДГУ, 2015. – Вип. 13. – С. 76–87.

Климончук В.Й. Політичні свободи: суть, форми та способи наукового визначення у сучасній вітчизняній політичній науці / «Перспективи». Соціально-політичний журнал : філософія, політологія, соціологія / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – О.: , 2016. – №2. – С. 66–72.

Климончук В.Й. Ціннісний вимір електоральних процесів у Галичині (на прикладі Івано-Франківської області) // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. – Київ, 2017. – № 1 (87). – С. 151–163.

Климончук В.Й. Цінності як проблема політики: стан наукового дослідження та впливу на політичну діяльність // Прикарпатський вісник НТШ. Думка. – Івано-Франківськ, 2017. – № 5-6 (41-42). – С. 33–41.

Климончук В.Й. Ідея політичних цінностей в класичних теоріях представників Української політичної думки // Вісник Львівського університету. Філософсько-політологічні студії. – 2018. Збірник наукових праць. – Вип. №14.- С. 224-229.

Климончук В.Й. Цінності громадянського суспільства: особливості процесу формування у системі громадянських відносин // Прикарпатський вісник НТШ. Думка. – 2018. – Вип. 5(49). – C. 62-71.

Климончук В.Й. Електоральні процеси України в регіональному вимірі: на прикладі Івано-Франківської області // «Гілея:науковий вісник». Збірник наукових праць. – К.. 2019. Випуск 149 (№10). – С. 25-31.

Климончук В.Й. Передумови та інституціоналізація взаємовідносин влади і опозиції в країнах Центрально-Східної Європи (на прикладі країн Вишеградської групи) : досвід для України. Політичне життя / Донецький національний університет імені Василя Стуса. Вінниця: В-во ДонНУ ім. Василя Стуса, 2020.№2. С.12-18.

Публікації в закордонних виданнях:

Wasul Klymonczuk.Ukraina w poszukiwaniu wolności – od Rewolucji Godności do wyborów parlamentarnych w 2014 roku / Wschód Europy. Studia humanistyczno-społeczne. Ukraina: rewolucja, wybory, konflikt. – №1 (2). / 2016.

Wasyl Klymonczuk. Wspolpraca Ukrainy i Rzeczypospolitej Polskij na rzecz uregulowania konfliktu rosyjskoukrainskiego // Sprawy Miedzynarodowe. Tom LXXI, 2018. – Tom LXXI. № 1.- С.139 – 151.

кафедра політології

вул. Шевченка, 57, ауд. 711

м. Івано-Франківськ 76018

тел. +380342596146

e-mail: vasyl.klymonchuk@pnu.edu.ua

kpol@pu.if.ua

https://scholar.google.com.ua/scholar?hl=uk&as_sdt=0%2C5&q=

 

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Монолатій Іван Сергійович

доктор політичних наук,

професор

Персональна інформаціяОсновні публікаціїКонтакти

Посада: професор кафедри політології

Науковий ступінь: доктор політичних наук

Вчене звання: професор

Освіта: вища, повна.

Професійна діяльність: з 2002 р. працює на кафедрі політології Факультету історії, політології і міжнародних відносин Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Дійсний член Наукового товариства імені Шевченка; академік Академії наук вищої школи України; член Польського товариства політичних наук.

Експерт МОН України і Національного фонду досліджень України.

Стажування: Рівненський державний гуманітарний університет, 2016 р.

Наукові інтереси: етнополітологія, етнодержавознавство, політика і література, міжетнічний інтеракціонізм, теорії випадковостей.

Забезпечує викладання таких курсів:

 Теорія політичних партій і партійних систем, меншини в сфері публічних відносин, політика і література, етнонаціональні проблеми сучасного світу, соціологія політичних партій,

сучасні проблеми міжетнічних та міжцивілізаційних взаємин у теоретичному і практичному вимірах, розвиток партійних систем у країнах Центрально-Східної Європи.

Основні публікації:

 Особливості міжетнічних взаємин в західноукраїнському регіону в Модерну добу. Івано-Франківськ, 2007.

 Жити і давати жити іншим. Німецький дискурс західноукраїнської етнополітичної сфери. Івано-Франківськ, 2008.

 Разом, але майже окремо. Взаємодія етнополітичних акторів на західноукраїнських землях у 1867-1924 рр. Івано-Франківськ, 2010.

 Міжгрупові інтеракції в етнополітичному дискурсі: проблеми теорії та методології. Івано-Франківськ, 2011.

 Інші свої. Політична участь етнічних акторів пізньогабсбурзьких Галичини і Буковини. Івано-Франківськ, 2012.

 Діри пам’яті. Як пам’ятаючи, місто забуває. Івано-Франківськ, 2017.

 Від Донецька до Перемишля. Як сучасна література «пам’ятає» українські міста. Івано-Франківськ, 2019.

 Сила ЗУНР: вибрані питання потенціалу, безпеки і дипломатії держави. Івано-Франківськ, 2020.

 Переможене горе. Мнемонічні фігури (без)державної літератури. Івано-Франківськ, 2020.

 Зоосад революції. Західноукраїнська державність 1918-1923 рр. і теорія випадковостей ХХ – початку ХХІ ст.

Viribus Unitis? Dylematy (współ)itnenia narodów Galicji Habsburskiej. Lublin, 2013.

Metropolia versus Peripheria. Studia nad etno- i geopolityką dawnych Kresów Wschodnich I Rzeczypospolitej na przełomie XІХ і ХХ wieku. Piotrków Trybunalski, 2015.

W Europie, obok Europy, dzięki Europie. Dylematy historii, polityki i bezpieczeństwa Ukrainy. Płock, 2020.

https://publons.com/researcher/3277302/iwan-monolatij/

https://www.researchgate.net/profile/Ivan_Monolatii

https://orcid.org/0000-0002-8963-774X

https://scholar.google.com.ua/citations?user=15x_-yIAAAAJ&hl=uk

http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0005241

http://www.nbuviap.gov.ua/bpnu/index.php?familie=%CC%EE%ED%EE%EB%E0%F2%B3%E9&ustanova=0&gorod=0&vidomstvo=%C2%F1%B3&napryam=0&napryam_google=0

кафедра політології

вул. Шевченка, 57, ауд. 711

м. Івано-Франківськ 76018

тел. +380342596146

e-mail:ivan.monolatii@pnu.edu.ua

kpol@pu.if.ua

https://scholar.google.com.ua/scholar?hl=uk&as_sdt=0%2C5&q=

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Москалюк МихайлоФедорович

кандидат політичних наук,

доцент

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїКонтакти

Посада: доцент кафедри політології

Науковий ступінь: кандидат політичних наук

Вчене звання: доцент кафедри політології

Освіта: Вища, 1981-1986 рр.-Івано-Франківський державний педагогічний інститут імені Василя Стефаника, спеціальність «Історія і педагогіка», кваліфікація – вчитель історії і суспільствознавства, методист виховної роботи ; 1993-1996 рр. аспірантура Прикарпатського університету, 1999 р.-захист дисертації в Інституті політичних і етнонаціональних досліджень.

Професійна діяльність:1986-1993 рр.-вчитель історії і суспільствознавства Шевченківської СШ Васильківського р-ну Дніпропетровської обл.

1996-1998 рр.-вчитель історії Вечірної школи №1 м. Івано-Франківська

1998 р.-асистент кафедри всесвітньої історії Прикарпатського університету,

1999-2000 р. асистент кафедри філософії і політології Прикарпатського у-ту,

2002 р.-2021 рр. доцент кафедри політології

2002-2005 рр. завідувач кафедри політології

2002-2016 рр. заступник директора Інституту історії, політології і міжнародних відносин.

Стажування:

Львівський національний університет імені І. Франка, кафедра теорії та історії політичної науки. Тема « Оновлення фахових знань, умінь і навичок, формування нових професійних компетенцій і компетентностей» 01.11.-02.12.2016р.

Наукові інтереси:

інститут президентства в сучасних політичних системах, становлення та функціонування президентури в Україні, політичні партії та партійна система України: історична ретроспектива та сучасний стан, компаративізм в політичних дослідженнях.

Забезпечує викладання таких курсів:

Загальна теорія політики, порівняльна політологія, інститут глави держави, політологія.

Статті

1.Неформальні практики у функціонуванні інституту президентства України (1991 – 2014 рр.). Вісник Прикарпатського університету. Політологія. Вип. 13. С. 119-128.

2.Інститут президентства України у вітчизняних політологічних дослідженнях. Вісник Прикарпатського університету. Політологія. Вип. 14. С.114-119.

3.Президентство в країнах Балтії: порівняльний аналіз інституалізації та статусно-функціональних особливостей. Актуальні проблеми філософії та соціології. 2023. № 40. С. 188-192

Монографії

1.Політична наука: теорія, методологія, практика: монографія / за ред. В. Й. Климончука; Факультет іст., політол. і між. нар. від-н. Івано-Франківськ, 2021. С. 161-172.

Навчально-методичні посібники

1.Рекомендації до написання та захисту курсових робіт із загальної теорії політики: навчально-методичний посібник. Івано-Франківськ, 2020. 31 с.

2.Загальна теорія політики: Навчально-методичний посібник для студентів. Напрям підготовки 052 Політологія. Івано-Франківськ, 2021. 88 с.

Матеріали міжнародних та всеукраїнських наукових конференції

1.Ідеологічні основи українського християнсько-суспільного руху підавстрійської Галичини. Соціально-гуманітарні дослідження та інноваційна освітня діяльність. Матеріали Міжнародної наукової конференції. 24 – 25 травня 2019 р. Дніпро, 2019. С. 3 – 7.

2.Партії як суб’єкти політики: сутність поняття та методологія дослідження // Актуальні наукові дослідження: теоретичні та практичні аспекти: ХVІ Міжнародна наукова інтернет-конференція: тези доповідей. 23 квітня 2019 р. Ч. 2. Дніпро, 2019. С. 68 – 74.

3.Регіональна політична еліта сучасної України (спроба персоналізації на прикладі покутської частини Прикарпаття). Теорія та практика сучасної науки та освіти. Матеріали міжнародної наукової конференції 29 – 30 листопада 2019 р. Частина І. Дніпро, 2019. С. 5 – 9.

4.Клерикально-консервативна течія західноукраїнського політикуму підавстрійської та міжвоєнної Галичини у науковому дискурсі. Освіта і наука у мінливому світі: проблеми та перспективи розвитку. Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції. 27-28 березня 2020 р. Частина ІІ. Дніпро, 2020. С. – 63 – 66.

5.Президентство в авторитарних державах пострадянського простору: порівняльний аналіз становлення та функціонування. Політичні процеси сучасності: глобальний та регіональний виміри. Збірник матеріалів науково-практичної конференції. 27-28 травня 2021 р. Івано-Франківськ, 2021. С. 242-261.

6.Рашизм і путінізм як сучасні ідеологія та практика російського політичного режиму. Актуальні питання науки, освіти та технологій в сучасних умовах: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (22 квітня 2022 р.). Полтава, 2022. – С. 58 -60.

7.Сучасні авторитарні тенденції президентської влади на пострадянському просторі (на прикладі Росії та Білорусі). Політичні процеси сучасності: глобальний та регіональні виміри. Збірник матеріалів ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції (27-28 жовтня 2022 р.). Івано-Франківськ, 2022. С. 199-213.

8.Місцеві вибори 2020 р. на Івано-Франківщині: особливості проведення та результати. Сучасні тенденції та перспективи розвитку науки, освіти та технологій: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (10 квітня 2023 р.). Житомир, 2023. С. 68-69.

 

 

кафедра політології

вул. Шевченка, 57, ауд. 711

м. Івано-Франківськ 76018

тел. +380679079456

e-mail: moskaljuk62@ukr.net

https://scholar.google.com.ua/scholar?hl=uk&as_sdt=0%2C5&q=

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Доцяк Ігор Іванович

кандидат політичних наук,

доцент

 

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїКонтакти

Посада: доцент кафедри політології

Науковий ступінь: кандидат політичних наук

Вчене звання: доцент кафедри політології

Освіта:

1977 – 1982 –  навчання в Київському  педагогічному інституті за спеціальністю «Історія і  суспільствознавство», кваліфікація «Вчитель  історії та методист виховної роботи».

1996 – 2001 рр. –  навчання в аспірантурі за спеціальністю «Економічна соціологія» в Українській академії друкарства.

2004 р. – захистив кандидатську дисертацію на тему «Електоральна поведінка студентської молоді в умовах трансформації політичної системи суспільства (на прикладі Івано-Франківської та Львівської областей)».” (спеціальність 23.00.02 – політичні інститути та процеси) в спеціалізованій вчені раді Львівського національного університету імені Івана Франка.

Професійна діяльність:

З 2005 р. – доцент кафедри політології Інституту історії, політології і міжнародних відносин Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. У 2007 р.  присвоєно вчене звання доцента кафедри політології.

З 2006 р. – директор Навчально-наукового центру соціальних досліджень університету.

Стажування:

Ужгородський національний університет, кафедра політології та державного управління. Тема: «Політико-економічні основи децентралізації влади в Україні» 24.02.- 10.04.2020 р.

Наукові інтереси:

вибори та виборча активність, взаємозалежність політики й економіки, політичні основи  суспільної стійкості  та згуртованості,    моніторинг якості науково-освітнього процесу

 Забезпечує викладання таких курсів:

загальна політологія, політика і економіка, методика і техніка політологічних досліджень, політична соціологія, електронна демократія.

 

 1.  Доцяк І.І. Особливості регіональних/локальних політичних партій в Івано-Франківській області / Збірник статей і тез за результати конференції «Політичні партії і вибори: українські і світові практики» (пам’яті Юрія Романовича Шведи), 03 листопада 2018р./ Відп. за випуск. А.Романюк, В.Литвин, І.Осадчук – Львів: ЛНУ ім.І.Франка, 2019. – Вип.3.- С. 79- 85.
 2.  Доцяк І.І Зростання політичної суб’єктності українських мігрантів у Європі: соціальні та економічні основи // Громадський активізм українських мігрантів Європи: згуртовані новими викликами: Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, 24 жовтня 2019 р.— Львів: Видавництво «Апріорі», 2019. – С.151- 154
 3.  Доцяк І.І. Соціальна стратифікація та політична нерівність: український контекст
 4. //Політичні процеси сучасності: глобальний та регіональні виміри. Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. ІваноФранківськ, 23-24 травня 2019 р.). – Івано-Франківськ, 2019. С. 165-172.
 5.  Ігор Доцяк. Регіональний вимір парламентських виборів 2019 року (на прикладі Івано-Франківської області) /Збірник статей і тез (за результатами четвертої міжнародної наукової конференції “Політичні партії і вибори: українські та світові практики” (пам’яті Юрія Романовича Шведи) від 9 листопада 2019 року) за наук. ред. А. Романюка і В. Литвина -– Львів: ЛНУ ім.І.Франка, 2020. – Вип.4.- С. 18- 24.
 6.  Доцяк І.І. Транскордонне співробітництво в контексті децентралізації влади // Збірник статей і тез за результатами  V науково-практичної конференції « Формат розвитку відносин України та країн Центральної Європи у контексті впливу гібридної війни, виборчих процесів та забезпечення прав меншин» 25 вересня 2020 р. -Ужгород , 2020. –- С. 34- 38.
 7.  Політична наука: теорія, методологія, практика  / за заг. редакцією В.Й.Климончука /Прикарпатський національній університет- Івано-Франківськ: Супрун В.2021 – 304с. – Методологія дослідження виборчої поведінки –С.138-161
 8.  Доцяк І.І. Соціальна мобільність у суспільстві ризику: український контекст //Збірка матеріалів Всеукраїнської наукової конференції «Україна як суспільство ризику» (м. Дніпро, 23 квітня 2021 року) / відповідальний за випуск проф. В.В. Кривошеїн. Дніпро: Видавничо-поліграфічний дім «Формат А+», 2021.  С. 48-50
 9. Ігор Доцяк Міжнародне співробітництво в умовах російської військової агресії: дилема цінностей та інтересів //Україна в умовах трансформації міжнародної системи безпеки. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції.(Львів, 9 травня 2022 р.) / Упорядники: Мальський М.З.,Лещенко Л.В., Кучик О.С., Вовк Р.В. – Львів: Факультет міжнародних відносин ЛНУ ім. І. Франка, 2022. – 130 с. с.39-41
 10. Ігор Доцяк Стійкість в умовах російської військової агресії : регіональний вимір //Формат розвитку відносин України та країн Центральної Європи у контексті російсько-української війни: Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 23 вересня 2022 року) / Ю. Остапець, М. Палінчак (голови редкол.); відповідальні за випуск: М. Вегеш, В. Гиря. Ужгород: ТОВ «РІК-У», 2022. 356 с., с. 241-243
 11.  Актуальні проблеми політики, інформації та безпеки: колективна монографія [за ред, Марчука В.В.] Прикарпат. нац.ун-т. ім.В.Стефаника. Факультет історії, політ і міжн. від-н.  Івано-Франківськ. Ярина:2022. 351с., авторський розділ с.29-45
 12.  Ігор Доцяк Національна стійкість в умовах російської військової агресії: регіональний вимір //Політичні процеси сучасності: глобальний та регіональні виміри. Збірник матеріалів ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Івано-Франківськ, 27-28 жовтня 2022 р.). – Івано-Франківськ, 2022. – 294с., с.123-134
 13. Ігор Доцяк Е-демократія в умовах війни //Міжнародні конфлікти у сучасному світі: від регіонального протистояння до глобального суперництва. Матеріали міжнародної наукової конференції. (Львів, 16 грудня 2022 р.) / Упорядники: Мальський М.З., Кучик О.С., Вовк Р.В. – Львів: Факультет міжнародних відносин ЛНУ ім. І. Франка, 2022. – 129 с., с. 36-39
 14. Ігор Доцяк Економічна безпека України в умовах війни // Криза сучасної системи міжнародної безпеки: українська формула миру. Матеріали міжнародної наукової конференції. Львів, 21 квітня 2023 р. / Упорядники: М. Мальський, Р. Вовк, О. Кучик. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2023. – 145 с., с.51-54
 15.  Klymonchuk, V., Matviienkiv, S., Boychuk, I., Dotsiak, I., & Trebyk, L. (2023). The role of mass media in the information security public management system: El papel de los medios de comunicación en el sistema de gestión pública de la seguridad de la información. Cuestiones Políticas, 41(78), 612-627. https://doi.org/10.46398/cuestpol.4178.42
 16. Доцяк І.І. Політична соціологія: Навчально-методичний посібник для студентів. Напрям підготовки 052 «Політологія» Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2020. – 33 с.
 17. Доцяк І.І. Електронна демократія: Навчально-методичний посібник для студентів. Напрям підготовки 052 «Політологія», «Політологія, національна безпека» Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2021. – 36 с.
 18.  Основи громадянського суспільства та політичних знань : навчальний посібник ; за заг. ред. В. І. Бортнікова. –2-ге вид., випр. та доп. – Суми : Університетська книга. 2023. –646 с.
 19. (Авт розл  Політика та економіка (Доцяк І. І.) с. 90- 105). Електронна демократія (Доцяк І. І.) с. 278 – 288.

 

 

 

E-mail: mail@pnu.edu.ua

Тел: 00-00-00

https://scholar.google.com.ua/scholar?hl=uk&as_sdt=0%2C5&q=

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Ломака Іванна Іванівна

кандидат політичних наук,

доцент

 

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїКонтакти

Посада: доцент кафедри політології

Науковий ступінь: кандидат політичних наук

Вчене звання: доцент кафедри політології

Освіта:

1992 – 1996 рр – навчання в Білоцерківському педагогічному училищі за спеціальністю «Викладання в початкових класах». Диплом молодшого спеціаліста, кваліфікація «Вчитель початкових класів».

1996 – 2002 рр – навчання в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова за спеціальністю «Історія». Диплом спеціаліста, кваліфікація «Вчитель всесвітньої історії та історії України».

2003 – 2006 рр. – здобувач кафедри політології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

2007 р. – захистила кандидатську дисертацію на тему “Політологічний аналіз інтеграційної ролі релігії в умовах модернізації українського суспільства” (спеціальність 23.00.02 – політичні інститути та процеси) в спеціалізованій вчені раді Львівського національного університету імені Івана Франка (науковий керівник – доктор філософських наук, професор Рибачук М. Ф.).

Професійна діяльність:

1996 р. – вчитель історії Білоцерківської ЗОШ № 5.

1997–2007 рр. – вчитель історії Космацької загально – освітньої школи І – ІІ ст.

2007 р. викладач кафедри політології Інституту історії і політології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

2008 р.доцент кафедри політології Інституту історії і політології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Стажування:

2017 р. – на кафедрі політичних наук в Рівненському державному гуманітарному університеті в період з 01 березня по 15 квітня 2017 р. Тема стажування: «Актуальні проблеми теоретичної та прикладної політології».

Наукові інтереси:

Актуальні проблеми теоретичної та прикладної політології, проблеми інтеграційної та дезінтеграційної ролі релігії в умовах поліконфесійності українського суспільства, політичні ідеології, політичне маніпулювання, методика викладання соціально   – політичних дисциплін.

Забезпечує викладання таких курсів:

загальна політологія, політичні ідеології, політичне маніпулювання, методика викладання соціально – політичних дисциплін, методика викладання політології у вищій школі.

Ломака І. І. Теоретико-методологічні аспекти політичної трансформації та модернізації в сучасній Україні / І. І. Ломака // Вісник Прикарпатського університету. Політологія. Вип. 6-7.- Івано-Франківськ.- 2013.-С. 43-49.

Ломака І. Международные акторы в процессе информационно-комуникативного воздействия / І. Ломака // Świat. Polityka. Człowiek. Odkrywanie. Numer 4-5, Maj 2013. – Warszawa: Wyższa Szkoła Stosunków. Międzynarodowych i Amerykanistyki, 2013. – S. 144-150.

Ломака І. І. Релігія як інститут модернізації суспільства: аналіз політичних теорій/ І. І. Ломака // Прикарпатський вісник НТШ Думка : вісник наукового товариства ім. Шевченка, Івано – Франківський осередок. – Івано- Франківськ: 2013. – Вип. 3(23) – С. 100-111.

Ломака І. І. Між інтеграцією і модернізацією. (Політологічний аналіз інтеграційної ролі релігії в умовах модернізації українського суспільства). – Лілея – НВ Івано-Франківськ, 2009.- 196с.

Ломака І. І. Регіональні особливості поліконфесійності в Україні / І. Ломака // Матеріали Всеукраїської науково-практичної конференції «Регіональна політика в контексті європейської інтеграції України».- Івано-Франківськ -2014.- С. 127-130.

Ломака І. І. Трансформація української національної ідеї: вплив релігії та церкви / Іванна Іванівна Ломака // Прикарпатський вісник НТШ. Думка / ред. І. С. Монолатій. – Вип. 3 (31). – Івано-Франківськ, 2015. – С.28-36.

Ломака І. І. Проблеми пам’яті та європейської ідентичності в творчій спадщині св. Івана Павла II./ Іванна Іванівна Ломака // Прикарпатський вісник НТШ. Думка / ред. І. С. Монолатій. – Вип. 3 (25). – Івано-Франківськ, 2016. – С.281 – 291.\

Ломака І. І. Моделі та теорії політичної трасформації: теоретико – методологічні аспекти/ Іванна Іванівна Ломака // Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича «Розвиток політичної науки: європейські практики та національні перспективи». Матеріали VI міжнародної наукової конференції – Чернівці, 2016. – С. 28 – 33.

Ломака І. І. Основні системи організації місцевої влади: світовий досвід та українські реалії./ Іванна Іванівна Ломака // 25 years of polish self – governance. Self – government in central and eastern Europe vs. the model of local self – government for Ukraine– Chelm, 2016. – С.297- 305.

Ломака І. І. Децентралізація освіти в Україні. Європейський досвід та українські реалії./ Іванна Іванівна Ломака // Samorzad terytorialny Polski wsschodniej wobec wyzwan rozwoju regionalnego. Polskie doswiadczenia I wnioski dla Ukrainy – Chelm, 2017. – С.205- 214.

Ломака І. І. Політична трансформація: моделі та теоретичне осмислення// Іванна Іванівна Ломака // ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» «Політичні процеси сучасності: глобальний та регіональний виміри». Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції – Івано – Франківськ, 2017. – С. 39 – 42.

Методичні видання:

Ломака І. І. Політична доктрина лібералізму.Плани семінарських занять та методичні матеріали для студентів спеціальності 6.040300- «Політологія» Франківськ – 2008.- 47 с.

Ломака І. І. Бюрократія і політика. Методичний посібник спеціального курсу « Бюрократія в системі влади» для студентів спеціальності 6.040300- «Політологія». – Івано –Франківськ – 2010.- 68 с.

Ломака І. І. Політологія. Методичний посібник для неполітологічних спеціальностей . – Івано –Франківськ – 2010.- 92 с.

Ломака І І. Програма та методичні рекомендації з організації виробничої педагогічної практики.

Навчально –методичне забезпечення для студентів Факультету історії, політології і міжнародних відносин. – Івано –Франківськ – 2016.- 28с.

Ломака І. І. Методика викладання соціально – політичних дисциплін. Навчально –методичний посібник для студентів Факультету історії, політології і міжнародних відносин. – Івано –Франківськ – 2016.- 48с.

Ломака І. І. Політичні ідеології. Навчально –методичний посібник для студентів Факультету історії, політології і міжнародних відносин. – Івано –Франківськ – 2018.- 36с.

кафедра політології

вул. Шевченка, 57, ауд. 711

м. Івано-Франківськ 76018

тел. +380342596146

e-mail: ivanna.lomaka@pnu.edu.ua

kpol@pu.if.ua

https://scholar.google.com.ua/scholar?hl=uk&as_sdt=0%2C5&q=

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Липчук Оксана Іванівна

кандидат політичних наук,

доцент

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїКонтакти

Посада: доцент кафедри політології

Науковий ступінь: кандидат політичних наук

Вчене звання: доцент кафедри політології

Освіта:

2000-2005 рр. – навчання в Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» за спеціальністю «Правознавство». Диплом магістра, кваліфікація – юрист, викладач права.

2005-2008 рр. – навчання в аспірантурі за спеціальністю 23.00.02 – «Політичні інститути та процеси» Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

2009 р. – захистила дисертацію на тему «Інституційні засади реалізації прав етнонаціональних меншин в Україні» в спеціалізованій вчені раді Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (науковий керівник – доктор історичних наук, професор В.В.Марчук).

Професійна діяльність:

2008 р.викладач кафедри політології Інституту історії і політології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

2016 р. доцент кафедри політології Факультету історії, політології і міжнародних відносин Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Стажування:

2014 р. – на кафедрі політології Українсько-Арабського інституту міжнародних відносин та лінгвістики імені Аверроеса ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія персоналом» у період 03 листопада 2014 р. по 03 грудня 2014 р. (звіт про стажування)

2019 р. – на кафедрі суспільних дисциплін та соціальної роботи ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія персоналом» у період з 21 жовтня 2019р. по 19 грудня 2019 р. Тема стажування : Захист національної безпеки України та її громадян на шляху до євроінтеграції.

Наукові інтереси:

проблеми теорії та практики державного управління і місцевого самоврядування; етнополітики; основних прав людини та громадянна.

Забезпечує викладання таких курсів:

політологія, державне управління та місцеве самоврядування, політика та права людини, кратологія.

Основні публікації:

Липчук О.І. Сучасний стан національно-культурної автономії в Україні та перспективи розвитку її політико-правових засад / О.І. Липчук // Гілея (науковий вісник): Збірник наукових праць [гол. ред. В.М. Вашкевич]. – К., 2015. – Вип. 100. – С. 277-281.

Липчук О.І. Місце і роль територіальної громади в системі місцевого самоврядування / О.І. Липчук // Гілея (науковий вісник): Збірник наукових праць [гол. ред. В.М. Вашкевич]. – К., 2015. – Вип. 101. – С. 445-447.

Липчук О.І. Територіальна громада як суб’єкт місцевого самоврядування / О.І. Липчук // Прикарпатський вісник НТШ. Думка / ред. І. С. Монолатій. – Вип. 3 (31). – Івано-Франківськ, 2015. – С. 152-158

Липчук О.І. Політичні права та свободи людини та громадянина – сучасний стан та проблеми реалізації в Україні / О.І. Липчук // Прикарпатський вісник НТШ. Думка / ред. І. С. Монолатій. – Вип. 3 (25). – Івано-Франківськ, 2016. – С. 270-281.

Липчук О. Особливості функціонування територіальної громади України в аспекті децентралізації влади / О.І. Липчук // 25 Lat polskiej samorządności / Samorąd terytorialny Europy Środkowo-Wschodniej a model samorządu terytorialnego dla Ukrainy / za red.Ivona Lasek-surowiec, 2016 – С. 323-329.

Липчук О.І. Реформа місцевого самоврядування в Україні: перспективи використання досвіду Польщі / Оксана Іванівна Липчук // Samorzad terytorialny Polski wsschodniej wobec wyzwan rozwoju regionalnego. Polskie doswiadczenia I wnioski dla Ukrainy – Chełm, 2017 – 224-231 s.

Липчук О.І. Українсько-російські взаємини в умовах цивілізаційного протистояння// Оксана Іванівна Липчук // ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» «Політичні процеси сучасності: глобальний та регіональний виміри». Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції – Івано – Франківськ, 2017. – С. 266-270.

Липчук О.І, Ломака І.І. Роль релігії та церкви в соціально політичному житті демократичного суспільства / О.І. Липчук, І.І. Ломака // Прикарпатський вісник НТШ. Думка / ред. І. С. Монолатій. – Вип. 5 (49). – Івано-Франківськ, 2018. – С. 125-135.

Липчук О.І. Війна як засіб вирішення конфлікту в сучасних умовах // ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Політичні процеси сучасності: глобальний та регіональний виміри» м. Івано-Франківськ 23-24 травня 2019р.

Методичні видання

Липчук О.І. Навчально-методичний посібник з курсу «Політологія» для студентів денної форми навчання. Інститут історії, політології і міжнародних відносин Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2015. – 64 с.

Липчук О.І. Методичні вказівки з курсу «Державне управління та місцеве самоврядування» для студентів денної форми навчання. Інститут історії, політології і міжнародних відносин Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2015. – 48 с.

Липчук О.І. Методичні вказівки з курсу «Політика і права людини» для студентів денної форми навчання. Інститут історії, політології і міжнародних відносин Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2015. – 28 с.

кафедра політології

вул. Шевченка, 57, ауд. 711

м. Івано-Франківськ 76018

тел. +380342596146

e-mail: oksana.lypchuk@pnu.edu.ua

kpol@pu.if.ua

https://scholar.google.com.ua/scholar?hl=uk&as_sdt=0%2C5&q=

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника