Потенційні наукові керівники та аспіранти

Дотичність тем наукових досліджень аспірантів напрямам досліджень наукових керівників

Аспіранти-спеціальності-052-Політологія

Зведена інформація про викладачів

Інформація про академічну мобільність здобувачів вищої освіти та викладачів випускових кафедр

Інформація про участь аспірантів та наукових керівників у проектах і грантах

Наукові публікації здобувачів вищої освіти спеціальності 052 Політологія

Інформація про наявність публікацій у викладачів в періодичних виданнях Scopus або Web of Science