Історія

Кафедра політології була створена у січні 2000 року у складі історичного факультету Прикарпатського державного університету імені Василя Стефаника (нині – Факультет історії, політології і міжнародних відносин).

До 2005 р. її очолював доктор історичних наук, професор С. Сворак, згодом – перший кандидат політичних наук в області, доцент М. Москалюк, в подальшому – доктор історичних наук, професор, член-кореспондент Української Академії політичних наук, заслужений діяч науки і техніки України В.Марчук. З жовтня 2014 р. кафедру політології очолює доктор політичних наук, професор В. Климончук.

Спеціальність «політологія» добре забезпечена викладацьким складом. Її забезпечують 6 штатних викладачів кафедри та інші викладачі Інституту. На кафедрі працює 2 доктори політичних наук, професори та 4 кандидатів наук, доцентів.

За час діяльності кафедри її співробітниками підготовлено понад 20 монографій, 4 підручники, близько 40 навчально-методичних вказівок, біля 350 наукових статей у фахових виданнях. Викладачі кафедри публікують результати наукових досліджень у наукових виданнях України, Польщі, Росії, Литві, Чехії та інших країн. Кафедра політології працює над розробкою ряду науково-дослідних напрямків, пов’язаних з соціально-політичними, управлінськими та духовними проблемами суспільного розвитку.

На кафедрі ведеться значна навчально-методична робота. Кафедра забезпечує викладання курсів з історії зарубіжних політичних вчень, загальної теорії політики, історії політичної думки України, етнополітології, виборів і виборчих систем, методики і техніки політологічних досліджень, порівняльної політології, методики викладання соціально-політичних дисциплін та ін., а також низки дисциплін спеціалізації. На допомогу студентам викладачами кафедри підготовлено і опубліковано значну кількість методичних посібників та рекомендацій, зокрема проф: Климончуком В.Й., Монолатієм І.С., доцентами Москалюком М.Ф., Штерном В.Ю., Доцяком І.І., Ломакою І.І. та ін.

Викладачі кафедри політології значну увагу приділяють професійно-виховній роботі зі студентами, які навчаються за спеціальністю «Політологія». Вони є активними в органах студентського самоврядування, у суспільному житті факультету, університету, міста, області та України.

У 2006-2008 рр. кафедра була організатором проведення Всеукраїнської студентської олімпіади з політології. Двічі студенти- політологи здобували І індивідуальне місце (2006, 2007 рр.) і І командне місце (2007 р.).

У щорічному Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з політології студенти спеціальності Н.Марчук, О.Бодоряк, В.Вельч, тричі отримали перше місце (2007,2008,2009 рр.), а студенти Ю.Ткачук та Ж.Дутчак, В.Кедик зайняли призові місця. Наукова робота П.Лодина отримала ІІІ місце у 2014році.

Упродовж останніх років колектив кафедри інтенсивно працював над подальшим вдосконаленням навчальних програм та навчальних планів, запровадженням нових курсів, які викладають провідні професори та доценти кафедри, Факультету історії, політології і міжнародних відносин, представники інших факультетів.

Щороку кафедра намагається оновлювати свої навчальні плани та програми. Наприклад, для студентів-політологів було запроваджено такі нові курси як «Теорія і практика рекламної та PR діяльності», «Політичний консалтинг», «Проблеми європейської інтеграції», Глобальна та регіональна системи безпеки.

Формальним показником якості роботи кафедри стало успішне завершення нею акредитації рівнів підготовки політологів «Бакалавр» та «Магістр» зі спеціальності «Політологія».

Викладачі кафедри наполегливо працюють над удосконаленням традиційних форм і методів навчання студентів, а також запроваджують такі новітні та сучасні методи як ділові ігри, метод дискусії, аналізу конкретних ситуацій, мозкові атаки, метод випадків та ін. Значно посилюється місце семінарських та практичних занять, останні все частіше орієнтуються на потреби практичної політології, наприклад, на вивчення та застосування таких спеціальних дисциплін як іміджмейкерство, PR, політтехнології й таке інше.

Педагогічні новації, в зв’язку з запровадженням основ Болонського процесу, передовий досвід вивчаються та узагальнюються на засіданнях навчально-методичного семінару кафедри. Цими питаннями опікується також і методична комісія, яку очолює професор Монолатій І.С.

Доброю традицію підрозділу є залучення до викладання окремих курсів та дисциплін відомих українських учених: С. Рябов (м.Київ), Ф. Кирилюк (м.Київ), А.Бех (м.Київ), А.Романюк (м.Львів), В.Бурдяк (м.Чернівці).

На досягнутому колектив кафедри не зупиняється і планує на наступні роки здійснити таку роботу в навчальному та науково-методичному плані:

–         Розробити та запровадити нові спеціалізації для студентів;

–       Реалізувати основні завдання щодо переходу колективу кафедри на викладання та організацію навчального процесу у відповідності з вимогами та критеріями Болонського процесу;

–        Завершити створення комплексу новітніх навчальних посібників, навчально-методичних практикумів та іншої літератури як у друкованому вигляді, так і на електронних носіях зі спеціальностей «політологія»;

–         Налагодити та формально закріпити на якісно новому рівні співпрацю з зарубіжними колегами та відповідними інституціями, перш за все, з сусідніх країн –  Білорусії, Молдови Польщі, Румунії та Словаччини, а також з університетами Литви, Канади, США.